Hvem er vi

Danmarks Veteraner er foreningen, der samler danske kvinder og mænd, som opfylder regeringens kriterier for betegnelsen ”veteran” og som har modtaget enten en officiel medalje eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation.

Definition:

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Formålet med Danmarks Veteraner er at:

 • Danne rammer for at samle alt dansk personel, der har deltaget i internationale operationer, for herigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
 • Medvirke til oplysning om de aktiviteter, dansk personel deltager og har deltaget i.
 • Anerkende og hædre veteraner – herunder afdøde – på værdig vis.
 • Støtte veteraner, som efter hjemkomst fra internationale operationer har behov herfor, bl.a. gennem Veteranstøtten (VS) eller på anden måde.
 • Medvirke til at oprette og støtte lokale foreninger og lignende.
 • Forvalte de midler, der stilles til rådighed for landsforeningen.

Siden 1948 har der været udsendt omkring 100.000 danske mænd og kvinder.

Vilkårene for at løse opgaverne bliver stadig hårdere. Langt de fleste kommer heldigvis styrkede hjem fra internationale operationer og vil efterfølgende leve et helt normalt liv. De under udsendelsen opnåede kompetencer, livserfaring og kammeratskab kan nyttigøres i familien, fremtidige erhverv og til glæde og gavn for samfundet.

Vi udgør en særlig gruppe i det danske samfund – vi har gjort og gør fortsat en forskel. Ved at blive medlem af vores forening, kan du bl.a. gennem sociale aktiviteter bidrage til anerkendelsen og arbejdet omkring landets veteraner.

Desværre kommer nogle hjem med psykiske og eller fysiske skader. Foreningen arbejder for, at alle der har været udsendt skal have et normalt og godt liv efter deres hjemkomst. Derfor har Danmarks Veteraner etableret Veteranstøtten, der har til formål at støtte de af vore kammerater, der har problemer under mottoet ”Veteraner støtter veteraner”.

Danmarks Veteraner, som er den ældste og største danske veteranorganisation, der varetager danske veteraners interesser nationalt bl.a. gennem Forsvarsministeriet, Forsvaret, Kommunernes Landsforening, Forsvarets Veterancenter, Forsvarets Veteranforum .

Internationalt arbejder Danmarks Veteraner snævert sammen med veteranorganisationerne i de nordiske lande i rammerne af The Board of the Nordic Blue Berets, og yderligere samarbejder vi med veteranorganisationerne i 12 europæiske lande i rammerne  af The Northern European Conference on Veteran Support. Foreningen er den danske stemme i World Veterans Federation der omfatter 112 lande.

Ovennævnte formål søges nået ved at:

 • Afholde lokale, nationale og internationale stævner, møder, sociale arrangementer og andre aktiviteter.
 • Afholde kurser og informationsmøder.
 • Udgive et medlemsblad.
 • Etablere og drive en relevant hjemmeside og andre former for sociale medieprofiler.
 • Udbrede informationer ved brug af relevante medier.

Foreningen

Danmarks Veteraner er en landsdækkende forening med mere end 20 lokalforeninger. Der er i dag knap 3.000 medlemmer og medlemstallet er støt stigende.

Vedtægterne kan læses HER.

Lokalforeningerne

Lokalforeningerne er der, ”hvor livet leves”. Lokalforeningerne gennemfører mange forskelligartede arrangementer overalt i landet. Det skal understreges, at alle medlemmer af Danmarks Veteraner kan deltage i et hvilket som helst arrangement i samtlige lokalforeninger.

Lokalforeningerne laver også arrangementer, hvor familierne kan deltage. Vi er ”børnevenlige”.

Du kan se mere om lokalforeningerne på denne hjemmeside.

Historie

Danmarks Veteraner hed tidligere De Blå Baretter og blev stiftet den 26. oktober 1968 af en gruppe veteraner fra FN-missionen i Gaza, under navnet ”FN-Soldaterforeningen De Blå Baretter” under følgende citat ”Til ære for den velorganiserede indsats af danske soldater, observatører og politifolk i FN´s fredsbevarende styrker”.

Fra foreningens start og til år 2000 havde foreningen kun medlemmer fra egentlige FN indsatser. Den 23. september 2000 blev foreningens vedtægter ændret således, at også veteraner fra operationer i andre militære koalitioner kunne optages som medlemmer. I dag er foreningen åben for alle danskere, der har været udsendt i en fredsstøttende eller humanitær mission.

En af foreningens opgaver er at oplyse om den indsats, danskere har ydet internationalt. Blandt andet for at støtte dette formål tog medlemmer af foreningen initiativ til at oprette FN-Museet i Frøslevlejren. Siden oprettelsen har museet udviklet sig meget professionelt og er nu en selvstændig organisation i samarbejde med Danmarks Veteraner.