Vedtægter

Vedtægter

for

DANMARKS VETERANER – Lokalforening Storkøbenhavn.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Stk. 1.

Foreningens navn er DANMARKS VETERANER – Lokalforening Storkøbenhavn. I daglig tale benævnes foreningen blot DANMARKS VETERANER – STORKØBENHAVN (I vedtægten er lokalforening Storkøbenhavn alene benævnt ”foreningen”).

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Kastellet, 2100 København Ø med adresse hos den til enhver tid siddende formand.

Stk. 3.

Foreningen er en lokalafdeling af landsforeningen DANMARKS VETERANER og som sådan underlagt dennes vedtægter og bestemmelser.

 § 2. Foreningens formål.

Stk. 1

Det er foreningens formål

 • at danne rammer for at samle alt dansk personel, der har deltaget i internationale operationer,
 • at knytte og styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmerne, blandt andet ved mødevirksomhed og selskabelige sammenkomster,
 • at støtte og oplyse om (FN, EU, NATO og OSCE m.fl.) internationale organisationers formål og virke, herunder specielt de fredsstøttende aktiviteter,
 • at bidrage til skabelse af bedre samarbejde og større forståelse nationerne imellem,
 • at hædre veteraner – herunder afdøde – på værdig vis,
 • at støtte veteraner, som efter hjemkomst fra internationale operationer har behov herfor, blandt andet gennem Kammeratstøtteordningen (KSO) eller på anden måde,
 • at forvalte de midler, der stilles til foreningens rådighed,
 • at medvirke, såfremt der fremsættes ønske herom, til oprettelse af underliggende klubber, der skal følge foreningens vedtægt,
 • at drive en hjemmeside, som har til formål at orientere om foreningens aktiviteter og fastholde medlemmernes tilknytning og interesse,
 • at varetage kontakt til myndigheder, relevante institutioner og foreninger i Storkøbenhavn,
 • at varetage eventuel kontakt til den svenske FN soldaterforening i Øresundsregionen,
 • at markere FN-dagen ved mindestenen i Tårnby og
 • at hædre Jutlandia veteranerne hvert år den 16. oktober ved mindestenen på Langelinie.

Stk. 2.

Foreningen er civil og partipolitisk neutral.

§ 3. Symboler m.v.

Stk. 1.

Foreningens farver er rød, hvid og blå (de nationale og FN farver). Foreningens logo er et våbenskjold med aftegning af Dannebrog og i midten FN symbol. I dannebrogsskjoldets øverste, venstre felt er anført NATO, i øverste højre felt er anført OSCE, og nederst i det hvide kors er anført EU.

Stk. 2.

For at markere foreningens status som en del af en international veteranorganisation er veteranmærket anvendt i tilknytning til ovennævnte logo.

Stk. 3.

Foreningen anlægger en national fane samt fane for FN.

Stk. 4

Foreningens nationale fane udsmykkes i henhold til landsforeningens vedtægt § 3. Det skal fremgå af udsmykningen, at fanen tilhører ” DANMARKS VETERANER – STORKØBENHAVN”.

Stk. 5.

Fanebærere og fanevagter vælges ved foreningens årlige, ordinære generalforsamling.

Stk. 6.

Foreningens faner opbevares i foreningslokalerne, om fornødent hos den enkelte fanebærer.

§ 4. Medlemmer.

Stk. 1.

Enhver, der opfylder regeringens kriterier for betegnelsen ”veteran” og har modtaget en officiel medalje eller et officielt veterankort for deltagelse i en international operation, kan optages som medlem i landsforeningen.

Stk. 2.

Som støttemedlem kan optages enhver, der måtte ønske det.

Støttemedlemmer betaler støttemedlemskontingent og modtager foreningsbladet.

Herudover har støttemedlemmer ingen forpligtelser eller rettigheder i landsforeningens eller i den støttemedlemmet tilknyttede lokalforenings anliggender.

Stk. 3.

Ethvert medlem, som måtte gøre sig skyldig i en, i offentlig mening, vanærende handling, eller som ved sin handling skader foreningens omdømme og tarv, kan indstilles til eksklusion. Endelig afgørelse om eksklusion træffes af landsforeningens repræsentantskab på først kommende repræsentantskabsmøde.  Den til eksklusion indstillede, har ret til på dette møde at forsvare sig og sin handling og herunder ret til at have en bisidder.

Stk. 4.

Manglende betaling af kontingent medfører sletning af medlemskab og nulstilling af anciennitet. Foreningen skal søge problemet løst, inden nævnte foranstaltning iværksættes.

Stk. 5.

Udmeldelse skal ske skriftligt til landsforeningens kartoteksfører. Landskartoteksføreren meddeler udmeldelsen til foreningen.

Stk. 6.

Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer kan ikke gøre krav gældende overfor hverken foreningen eller landsforeningen.

Stk. 7.

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, både medlemmer og ikke-medlemmer, som har ydet en fortjenstfuld indsats for foreningen. Æresmedlemmer indstilles af foreningens generalforsamling til Landsforeningen.

§ 5. Kontingent.

Stk. 1.

Kontingent opkræves af landsforeningen.  På landsforeningens årlige repræsentantskabsmøde fastsættes kontingentets størrelse for det kommende år og størrelsen på den andel, der skal tilgå foreningen. Kontingentet medgår til betaling af medlemsbladet.

Stk. 2.

Medlemsbevis udstedes hvert år af landsforeningen. Adresseændring skal meddeles landsforeningens kartoteksfører.

§ 6. Bestyrelsen.

Stk. 1.

Foreningens bestyrelse består af:

 1. Formand.
 2. Kasserer.
 3. 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig – ud over den valgte formand og kasserer – med næstformand og sekretær ved første møde efter generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, som efter bestyrelsens anvisning kan deltage i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst 5 (fem) medlemmer samlet. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller et flertal af bestyrelsen.

Stk. 3.

Bestyrelsen fremsender senest den 1. marts  til hovedbestyrelsen navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, og e-mailadresse på samtlige bestyrelses medlemmer. Tilsvarende sendes oplysninger om de valgte repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet.

Stk. 4.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og effekter samt dens virke og trivsel, herunder drift af foreningslokalerne på Kastellet.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte underudvalg til varetagelse af særlige arrangementer og lignende. Formand for et sådant udvalg bør være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 6.

Bestyrelsen sørger for driften af foreningens hjemmeside.

Stk. 7.

Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8

Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden sin valgperiodes udløb træder første suppleanten ind i stedet. Den ny indtrådte sidder herefter den udtrådtes valgperiode ud.

Stk. 9.

Bestyrelsen fastsætter regler for, hvilke rejseudgifter og andre økonomiske udlæg, som skal afholdes af forening.

§ 7. Kritiske revisorer.

Til at gennemgå foreningens regnskab vælges på den ordinære generalforsamling to revisorer/bilagskontrollanter og 1 revisorsuppleant. De vælges alle for et år ad gangen.

§ 8. Generalforsamling.

Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af  februar måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen indkalder ved e-mail og annoncering på hjemmesiden. Herudover kan der varsles herom i Baretten. Ved alle indkaldelsesmetoder henvises til foreningens vedtægter. Rettidige indkomne forslag til dagsordenen lægges på hjemmesiden.

Stk. 2.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Personvalg ved flere kandidater sker ved skriftlig afstemning, såfremt det forlanges af mindst et medlem af forsamlingen.

Stk. 3.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget for det kommende regnskabsår. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 5. Indkomne forslag.
  Forslag – dateret og underskrevet af forslagsstilleren – skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen enten ved post eller e-mail.
  Forslagsstilleren skal være tilstede på generalforsamlingen.
 6. Valg.
  Følgende er på valg i anførte år:
Ulige år Lige år I tilfælde af frafald
Formand X
2 bestyrelsesmedlemmer X
Kasserer X
3 bestyrelsesmedlemmer X
2 revisorer/bilagsrepræsentanter X X
1 revisorsuppleant X X
Et antal repræsentanter i henhold til Landsforeningens vedtægter.
Formanden er fast repræsentant
X X
3 suppleanter for repræsentanter X X
1 fanebærer til nationalfanen X
1 fanevagt til nationalfanen X
1 fanebærer til FN-fanen X
1 fanevagt til FN-fanen X

7 Eventuelt.
Under dette punkt kan der ikke træffes bindende beslutninger. Generelle eller opdukkede emner kan drøftes.
Under eventuelt tildeles eventuelle jubilæumstegn og diplomer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når ¼ af medlemmerne – ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen – anmoder om dette.

§ 10. Opløsning af foreningen.

Stk. 1

Foreningen kan kun opløses, når medlemstallet kommer under 25, og da kun hvis foreningens medlemmer på 2 af hinanden følgende møder med 4/5 stemmer herfor. Møderne – ekstraordinære generalforsamlinger – skal være lovligt indvarslet.

Stk. 2.

I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler overføres til landsforeningen, som efter 5 år kan råde over disse.

Stk. 3.

Gendannes foreningen indenfor 5 år, skal midlerne tilbageføres foreningen.

Stk. 4.

Er landsforeningen opløst, overføres foreningens midler til FN-museet efter samme retningslinjer som i stk. 2 og 3.

§ 11. Tegningsregler.

Stk. 1.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Stk. 2.

Foreningens midler administreres dagligt af kassereren, som sammen med formanden er ansvarlig for, at disse midler anvendes i henhold til vedtægterne.

Stk. 3.

Kassereren skal have formandens godkendelse ved økonomiske transaktioner , som overstiger 1.000,- kr.

Stk. 4.

For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue.

§ 12. Ændring af vedtægter.

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan kun ske på årlige eller en ekstraordinær indkaldt generalforsamling og kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. Hver stemmeberettiget har kun en stemme, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 2.

Ved ændring af §§ 2, 3 og 4 fremsendes vedtægten til hovedbestyrelsen for godkendelse, jævnfør landsforeningens vedtægter § 9, stk. 2.

§ 13.

Nærværende vedtægt træder i stedet for vedtægt af 16. juni 2016.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2023.

Sign. Per Jensen                                                         Sign. Søren Henningsen

Formand                                                                      Dirigent