Nyt fra Lokalforeningen

Siden sidst – Februar 2023

Dækker perioden fra november 2022 til udgangen af februar 2023.

Efter en vellykket julefrokost i slutningen af november ønskede vi den 15. december i lokalforeningen hinanden ”Glædelig jul” med æbleskiver og gløgg. Et hyggeligt møde i bunkeren med et moderat antal deltagere.

Traditionen tro havde landsforeningen arrangeret mindedag på Kastellet den 22. december, hvor København deltog.

I begyndelsen af januar blev der konstateret vandindtrængen i bunkeren, formentlig på grund af en skade efter gravearbejde i forbindelse med skybrudsikringen af Kastellet. Forsvarets Ejendomsstyrelse arbejder på sagen, så lignende tilfælde kan undgås i fremtiden.

Vandet var blevet pumpet ud, og der var ikke mere vand på gulvene end at vi den 12. januar kunne fejre det nye år med lidt ”bobler og kransekage”. 15 – 20 medlemmer deltog.

Den 23. januar var det 72 års dagen for hospitalsskibet JUTLANDIAs afsejling på sit første togt til Korea. Med den koreanske ambassadør i spidsen afholdtes en lille, men stemningsfuld mindehøjtidelighed ved mindesmærket på Langelinje. Der blev lagt kranse og blomster. Morten var til stede med landsfane ØST og Finn med FN fanen, ligesom Marineforeningens flag var med.  15-20 personer deltog, incl. hovedbestyrelsesmedlem Birger Kier Hansen og lokalformand Per Jensen.

Ved bestyrelsesmødet den 26. januar var mange emner på dagsordenen, blandt andre aktivitetskalenderen og ikke mindst den kommende generalforsamling den 23. februar.  Tillige så bestyrelsen med tilfredshed tilbage på de forgangne måneders arrangementer. Der var kritik fra flere bestyrelsesmedlemmer over hovedbestyrelses nye hjemmeside.

Generalforsamling 23. februar 2023:
Februar måneds højdepunkt var foreningens generalforsamling, der med Søren Henningsen som dirigent blev styret med vanlig ro.

I sin beretning ved Generalforsamlingen indledte formanden Per Jensen en ny tradition med at afspille ”Danmarks sidste Honnør” for de af foreningens medlemmer, der var gået bort i det forgangne år.

Per rettede en tak til såvel Kastellets stab som hovedbestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

For foreningen er det med sponsorater, donationer fra bl.a. Bilka og en særdeles god vilje fra landsforeningen lykkedes at blive den glade ejer af tre gasgrills. Så vil der fremover ikke, som tilfældet var ved årets fejring af jubilarerne, være risiko for, at der ikke er grill-kapacitet nok.

Formanden gennemgik nogle begivenheder i 2022, herunder bl.a. Tour de France, der var årsagen til, at foreningen måtte udsætte den årlige fejring af jubilarer fra den 30. juni til den 25. august, hvor det – trods udsættelsen – blev en skøn aften med stort fremmøde.

Oktober var vanen tro foreningens travleste måned. Ud over mindst to gange  ÅBEN BUNKER, var der også kulturnat, Jutlandia mindedag, FN-dag og Kastellets fødselsdag..

Det er nu blevet muligt – foruden kontanter – at anvende betalingskort i baren. På grund af de tykke mure (intet signal) i bunkeren er mobilepay stadig ikke muligt.

Jutlandia – mindedag den 16. oktober står i vedtægterne. Foreningen bliver nu mere involveret, da den Koreanske Ambassade også ønsker fejring med foreningens deltagelse den 23. januar.

Tillige har landsformanden anmodet om, at lokalforeningen er den direkte kontakt til den Koreanske Ambassade. Det skal vi være glade for og stolte over, og ”selvfølgelig kan vi i fællesskab løfte den opgave”, som formanden udtrykte det.

Per afslørede, at her i 2023 forsøger Ambassaden at planlægge med en større parade den 16. oktober, hvor det er 70 år siden den sidste Jutlandia-ekspedition kom retur til Danmark.

Desværre ligger det i skolernes efterårsferie, hvorfor Hans Kongelige Højhed Kronprinsen allerede har meldt forfald.

Per nævnte, at foreningen i løbet af et år har 30-35 arrangementer: ”Det synes jeg godt, at vi kan være stolte og glade over”! Han lagde ikke skjul på, at han meget gerne så større deltagelse på foreningens almindelige ÅBEN BUNKER-aftener.

Per så dog med stor glæde på, at stadig flere medlemmer deltager i paraderne. Det er flot, og ”jeg kan ikke sige hver enkelt nok tak for dette fremmøde”. Også til at hjælpe med enkelte opgaver under paraderne er der flere, der melder sig under fanerne. Det er ikke nødvendigvis opgaver, der kræver mange timer eller masser af arbejde, men bare det, at der er et par ekstra hænder at tage med i arbejdet er jo en ”stor glæde”

Per sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen og de fremmødte og henviste til landsforeningens nye hjemmeside, der mere er målrettet mod samfundet.

Så skal vor egen hjemmeside rettes mod vore medlemmer. Det skal vi nok finde en løsning på hurtigt.

Hele beretningen er vedlagt som bilag til det endelige referat.

Foreningen ændrer navn.

På vegne af bestyrelsen fremlagde formanden Per Jensen på Generalforsamlingen forslag til ændring af foreningens navn fra DANMARKS VETERANER – Lokalforening København til

”DANMARKS VETERANER – Lokalforening Storkøbenhavn”

Motivering for ændringen var, at der i 2022 blev lavet en ”grænsedragning” i forhold til nuværende foreningers dækningsområde. Ved denne grænsedragninger dækker lokalforeningen de 17 kommuner, der udgør ”Storkøbenhavn”. Derfor vil det være naturligt at ændre navnet i overensstemmelse med dette.

Dertil kommer, at foreningen, jfr. vedtægtens § 2 skal samarbejde med de offentlige myndigheder, relevante institutioner og foreninger i området. Det vil sige 17 kommuner, hvoraf kun en kommune hedder Københavns kommune. Også i den sammenhæng giver det mere mening at ændre til Lokalforening Storkøbenhavn”

Forslaget blev vedtaget sammen med nødvendige afledte ændringer af vedtægten.

Valg

Punktet ”valg” på dagsordenen udløste både ”genvalg” og ”nyvalg”, hvorefter bestyrelsen ser således ud:
Formand                   Per Jensen – genvalgt

Kasserer                    Gert Juster – på valg 2024

Bestyrelsesmedlem Finn Kromose – genvalgt

Bestyrelsesmedlem Søren Henningsen . Nyvalgt

Bestyrelsesmedlem Thomas Smidt – på valg 2024

Bestyrelsesmedlem Hugo Strunge – genvalgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlem Morten Stelzig – på valg 2024

Bestyrelsen konstituerer sig ved senere lejlighed.

Øvrige valg

To suppleanter        Vakante

Fanebærere:

Fanebærer – nationalfanen      Stig Christensen

Fanevagt – nationalfanen         Finn Kromose

Fanebærer – FN fanen              Vakant

Fanevagt – FN fanen                 Vakant

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udfinde emner til og besætte de vakante poster.

Eventuelt.

Under punktet henstillede et medlem, at der kunne blive halvårlig revision. Kassereren var enig og havde intet imod en sådan ordning.

Formand Per Jensen hyldede det fratrådte bestyrelsesmedlem Poul Sloth Jørgensen ved at tildele ham foreningens skjold, det første med foreningsnavnet

DANMARKS VETERANER, Lokalforening Storkøbenhavn.

Tillige blev Poul tildelt en flaske spansk rødvin, der kan være behjælpelig med at minde Poul om sine tre år i den spanske legion, en periode,han  ser tilbage på med stolthed.

På grund af sygdom kunne Poul ikke deltage i generalforsamlingen. Han vil senere blive besøgt og her få sine gaver.

Tillige takkede formanden dirigenten med en god flaske rødvin. Endelig blev generalforsamlingen afsluttet med at udbringe et trefoldigt leve for lokalforeningen, hvorefter fanen skulle føres i kvarter.

I forbindelse med, at fanen skulle føres i kvarter overdrog afgående fanebærer nationalfanen til den nyvalgte fanebærer med ordene:

”Kære Stig.

Du er nu fanebærer!

Jeg overdrager dig vor forenings fane.

Du må behandle og bære den med respekt .

Så vil fanen give dig mange gode og glade oplevelser.

Men også alvorlige og sørgelige stunder.

De gode minder vil dog være i overtal.

Vær så god Stig – fanen er din”

Færdigt referat fra generalforsamlingen kan efter godkendelse af dirigenten ses på DANMARKS VETERANER, Lokalforening Storkøbenhavns hjemmeside.

Kære medlemmer:

Vi har i 2023 allerede opdateret vores aktivitetsoversigt på hjemmesiden, ligesom den er udsendt via mail. Det betyder også, at det allerede nu er muligt at tilmelde sig til de arrangementer, hvor vi gerne vil have tilmelding. Så gør det gerne så tidligt som muligt. Til de arrangementer, hvor der skal betales et deltagergebyr, har vi fuld forståelse for, at du venter med at tilmelde dig, til deadline nærmer sig.

Uanset hvad, så glæder vi os til at se dig til både ”Åben bunker” og til de særlige arrangementer.

Med veteranhilsen

Per Jensen, formand, og Finn Kromose, næstformand.